0412 - 64 58 64 info@vikamco.nl

Organisatie advies

Voor iedere sector een specialist
 
Arbo en veiligheid
Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)
De Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is het vertrekpunt voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Daarnaast is het een verplichting voor elke organisatie met personeel. De veiligheidskundige van Vikamco Advies en Opleidingen heeft kennis van uw branche en kan voor u een overzichtelijke RI&E inclusief Plan van Aanpak en PMO-voorstel (Preventief Medisch Onderzoek) opstellen.

Het opzetten van een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) door Vikamco Advies en Opleidingen biedt de volgende voordelen:

 • Een goede start van een Arbobeleid en het werken aan veilige en gezonde arbeidsomstandigheden;
 • Een overzichtelijke rapportage waarin u uw bedrijf herkent;
 • De RI&E wordt branchegericht opgesteld;
 • Het advies resulteert in een plan van aanpak waarmee u op een praktische wijze de knelpunten kunt aanpakken in een tijdschema waar u achter staat;
 • Voldoen aan de wettelijke verplichting (Arbowet) en de zorgplicht (Burgerlijk Wetboek);
 • Het vertrekpunt voor bijvoorbeeld een VCA of ISO-45001 certificering;
 • Gestructureerd werken aan arbeidsomstandigheden.

Daarna 

De veiligheidskundige die u begeleidt bij de RI&E en het plan van aanpak, blijft in principe uw adviseur voor mogelijk toekomstige Arbovraagstukken.

Het PMO voorstel kan binnen Vikamco Advies en Opleidingen, indien gewenst, uitgevoerd worden. Klik hier en ga door naar gezondheidskundige onderzoeken

Begeleiding Arbo-vraagstukken
ARBO is een verkorting van het woord arbeidsomstandigheden. De zgn. Arbowet verplicht bedrijven maatregelen te nemen om veiligheidsrisico’s voor werknemers te beperken. Om dit te bereiken heeft men in Nederland de V&G wetgeving.

Het doel van de V&G wetgeving is;

 • Bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemer bij het uitvoeren van de werkzaamheden;
 • het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van de werknemers op het werk: het gaat erom dat de werknemer niet ziek wordt en geen schade ondervindt als gevolg van het uitvoeren van zijn werkzaamheden;
 • te zorgen voor zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden voor werknemers: het gaat hier om de best mogelijke oplossing onder de gegeven omstandigheden, rekening houdend met de werkzaamheden.

De V&G wetgeving geeft de rechten en plichten aan van zowel werkgever als werknemer (incl. uitzendkrachten, stagiaires en vrijwilligers) en draait met name om alle dingen die te maken hebben met: Veiligheid, Gezondheid en Welzijn.

De veiligheidskundigen binnen Vikamco Advies en Opleidingen zijn specialisten in de wet- en regelgeving m.b.t. Arbo en voor iedere branche beschikken we over één of meerdere specialisten.

Zit u als werkgever met een Arbo-vraagstuk, neem dan gerust contact met ons op en wilt u een geheel vrijblijvend gesprek hierover aangaan met ons, ga dan naar www.GratisArboSpreekuur.nl

Begeleiding certificering VCA & ISO-45001
De VCA-nom  en de ISO-45001-norm zijn normeringen, gericht op arbomanagement.

De VCA norm is gericht op activiteiten binnen de aannemerij en heeft 3 niveaus waarop gecertificeerd kan worden, te weten: VCA*, VCA** en VCA-Petrochemie.

Op de vraag: welk niveau is voor onze organisatie het meest geschikt, luidt ons antwoord: Wat vraagt de (potentiële) opdrachtgever of regelgever (zoals een BRL van het SIKB een regelgeving is) en maak daarop uw keuze.

De ISO-45001-norm is gericht op alle branches en biedt u de kans om op een structurele wijze de Arbeidsomstandigheden te gaan optimaliseren volgens de High Level Structure (HLS).

Deze ISO-45001 norm is gebaseerd op risicomanagement en dat houdt in: Arborisico’s in kaart brengen en daarop managen.

De veiligheidskundigen binnen Vikamco Advies en Opleidingen zijn specialisten in deze normeringen en kunnen iedere organisatie daar in begeleiden met als doel het certificaat behalen en behouden.

Begeleiding certificering Veiligheidsladder

Een aanzienlijk gedeelte van ongevallen en overige Arbo-incidenten vloeien voort uit (onveilig) gedrag van medewerkers (eigen of derden) op de werkplek. Middels de Veiligheidsladder kan men gericht werken aan het verbeteren van het veiligheidsgedrag op de werkplek.

De veiligheidsladder bestaat uit vijf ‘tredes’ waarop voor achttien verschillende thema’s (van management- tot medewerkersbetrokkenheid) wordt vastgesteld aan welke eisen uw organisatie moet voldoen met de daarbij behorende criteria.

U stelt vast hoe bewust en/of onbewust uw organisatie omgaat met veiligheid en daar vanuit wordt een verbeterprogramma opgemaakt.

Het doel is om de organisatie bewuster te maken van het begrip veiligheid en hier dus beter mee om te gaan. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties voorkomen worden, wat vervolgens zal leiden tot minder ongevallen.

De veiligheidskundigen binnen Vikamco Advies en Opleidingen zijn specialisten in deze norm en kunnen iedere organisatie daar in begeleiden om het gewenste niveau en trede te behalen.

Kwaliteit
ISO-9001 : Risico’s gaan beheersen en kansen benutten
Succesvol ondernemen in een steeds complexer, veeleisender en internationale omgeving vereist van u een aantal essentiële randvoorwaarden: leiderschap, een goede inrichting van uw organisatie en bedrijfsprocessen, risico gebaseerd denken, te werk gaan met competente en goed gemotiveerde medewerkers en kansen benutten. Een kwaliteitsmanagementsysteem dat is gebaseerd op de internationale norm ISO 9001 helpt u om invulling te geven aan deze randvoorwaarden.

ISO 9001 : 2015 is gebaseerd op High Level Structure (HLS) en gaat daarbij uit van de volgende zeven principes van kwaliteitsmanagement.

 1. Klantgerichtheid: de organisatie streeft ernaar klant eisen en verwachtingen te overtreffen.
 2. Leiderschap: de leiders op alle niveaus in de organisatie zorgen voor een eenduidige doelen richting.  Daarom creëren zij de voorwaarden voor de mensen die de kwaliteitsdoelstellingen moeten realiseren. Lees hier meer over leiderschap.
 3. Betrokkenheid (engagement) van medewerkers: bekwame en betrokken mensen in de organisatie. Dus zijn zij nodig om te presteren en waarde te leveren.
 4. Procesbenadering: consistente en voorspelbare resultaten. Deze worden effectiever en efficiënter gerealiseerd wanneer de activiteiten worden benaderd als samenhangende processen die functioneren als een coherent systeem.
 5. Verbetering: succesvolle organisaties hebben een voortdurende focus op verbetering.
 6. Op bewijs gebaseerde besluitvorming: beslissingen op basis van analyse en evaluatie van gegevens en informatie. Welke leiden tot een hogere kans om de gewenste resultaten te behalen.
 7. Relatiemanagement: voor blijvend succes managen organisaties de relaties met betrokken partijen zoals leveranciers.

De KAM-deskundigen binnen Vikamco Advies en Opleidingen zijn specialisten in deze normering en kunnen iedere organisatie daarin begeleiden met als doel de organisatie optimaal te managen en vanzelfsprekend het certificaat te behalen en te behouden.

Begeleiding certificering diverse kwaliteitsnormen
De meest bekende kwaliteitsnorm is ISO-9001. Echter er zijn nog een veel groter scala aan kwaliteitsnormen waarop gecertificeerd kan worden.

De redenen om daarvoor gecertificeerd te worden kunnen uiteenlopend zijn zoals:

 • vanuit wetgeving;
 • verlangd door opdrachtgever;
 • je zelf willen onderscheiden;
 • voordelen bij aanbestedingen.

Kwaliteitsnormeringen waarin Vikamco Advies en Opleidingen u kan begeleiden zijn:

 • ISO-9001 : 2015
 • SC 530
 • BRL-SIKB-2000
 • BRK-SIKB-2100*
 • BRL-2506
 • BRL-SIKB-6000
 • BRL-6000 (KOMO Instal)
 • BRL-SIKB-7000
 • BRL-SIKB-7500
 • BRL-9334
 • BRL-SIKB-9335
 • BRK-SIKB-11000*
 • BRL-SIKB-12000*
 • BRL-SVMS-007
 • CKB
 • Groenkeur
 • PSO (Prestatieladder Sociaal Ondernemer)
 • VKL (Voedsel Kwaliteit Loonwerk)

*Marktleider in begeleiding van deze norm

De KAM-deskundigen binnen Vikamco Advies en Opleidingen zijn specialisten in deze normering en kunnen iedere organisatie daarin begeleiden met als doel de organisatie optimaal te managen en vanzelfsprekend het certificaat te behalen en te behouden.

Milieu
Begeleiding certificering diverse milieunormen
De meest bekende milieunorm is ISO-14001. Echter er is nog een veel groter scala aan milieunormen waarop gecertificeerd kan worden.

De redenen om daarvoor gecertificeerd te worden kunnen uiteenlopend zijn zoals:

 • vanuit wetgeving;
 • verlangd door opdrachtgever;
 • je zelf willen onderscheiden;
 • voordelen bij aanbestedingen.

Milieunormeringen waarin Vikamco Advies en Opleidingen u kan begeleiden zijn:

 • ISO-14001 : 2015
 • CO2 prestatieladder
 • CO2 foodprint
 • MVO Wijzer

De KAM-deskundigen binnen Vikamco Advies en Opleidingen zijn specialisten in deze normering en kunnen iedere organisatie daar in begeleiden met als doel de organisatie optimaal te managen en vanzelfsprekend het certificaat te behalen en te behouden.

Advies nodig voor uw organisatie?
Neem voor een vrijblijvend advies gesprek contact met ons op, via info@vikamco.nl en 0412-645864